Open je ogen

1 Sam. 16, 1b. 6-7, 10-13a
Johannes 9,1. 6-9.13-17.34-38


Op een dag, – misschien vandaag – gaan we hopelijk zien, inzien, dat we niet moeten wachten tot ergens wel iemand iets zal veranderen aan de onrechtvaardigheden in deze wereld. Aan terreur, aanslagen.

Soms zijn leiders blind voor de ellende van hun volk.

De hongersnood in Afrika is deels te wijten aan de machthebbers in het gebied.
Hopelijk vallen op een dag de schellen van hun ogen en gaan ze werken aan een betere samenleving. Waar delen niet betekent dat alleen de rijkaard rijker wordt.

“Ik heb de ellende van mijn volk gezien!”

Wat is er aan de hand?
Een dodelijke combinatie van geweld, armoede en extreme droogte veroorzaakt honger in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en omringende landen. Juist de levens van kinderen, zieken en de allerarmsten zijn hierdoor in gevaar. Giro 555

Vastentijd is de uitgelezen tijd om onze ogen en ons hart te openen
voor de mistoestanden die er heersen in onze maatschappij, dichtbij en ver weg.

We kunnen er niet langer omheen. Wij kunnen niet langer zeggen: “Wij hebben het niet gezien”, want Jezus opent ook onze ogen voor de realiteit.

Daarom geloven christenen in de noodzaak van wereldwijd  Broederlijk Delen.

Lezingen
In de lezingen van vandaag horen we maar weer eens opnieuw dat Gods maatstaven vaak anders zijn dan de onze. Niet de oudste of sterkste zoon van Isaï wordt gezalfd tot koning van Israël, maar de jongste, de minste in aanzien, – hij was immers maar een schapenhoeder. In het evangelie wijst Jezus de Farizeeën op hun kortzichtigheid. Zij menen de wijsheid in pacht te hebben, hen de ogen openen heeft geen zin, maar aan de blindgeborene die nederig openstaat voor Gods Boodschap laat Hij zich kennen als de Mensenzoon.

Onderweg naar Pasen laat God onze ogen verder open gaan om Hem en onze medemens beter te zien. 

Levend water, bron van ons bestaan

Exodus 17,3-7
Johannes 4,5-15.19b-26.39a.40-42


De veertigdagentijd herinnert ons aan de veertig jaar woestijnervaring van Israël.  Verlatenheid, twijfel en opstandigheid – zo horen we in de eerste lezing – groeit het volk tot geloof in een God die hen nooit in de steek laat, die voor hen water en brood is om van te leven.

Samaritaanse vrouw
Op zijn beurt laat Jezus zich aan de Samaritaanse vrouw kennen als bron van levend water. Deze ontmoeting leert ons, dat wie zich werkelijk openstelt voor een ander, God zal ontmoeten. God ontmoeten in de ander.

Waterkan
Als een waterkan, gevuld met levenskrachtig water, haar water, niet uitschenkt,
dan zal dat water er na een tijdje groen uitzien.

Een waterkan, die haar water aan anderen wegschenkt,
maar vergeet dat ze af en toe van boven moet worden bijgevuld,
zal vlug leeg zijn en geen water meer kunnen geven.

Bij een waterkan met levenskrachtig water
die slechts af en toe een beetje van haar water weggeeft,
zal, als ze zich van boven laat bijvullen,
dat nieuwe frisse water snel overlopen en dus verloren gaan.

Een waterkan die haar water gebruikt om de dorst van anderen te lessen
en zich daarbij steeds opnieuw laat bijvullen met vers water van boven,
zal nooit leeg raken en levenskrachtig water blijven schenken.

Zo kan een waterkan haar echte taak vervullen. Bron zijn van bestaan

God,
Gij hebt uw Zoon Jezus naar de wereld gestuurd
om Levend Water te zijn voor alle mensen.
Hij zorgde ervoor
dat de vrouw bij de put tot nieuw leven kwam.
Doe zo ook met ons, God.
Laat ons uw Woorden verstaan,
zodat ons leven
dat soms een dorre woestijn lijkt,
tot een bron van leven wordt.
Een bron waaruit iedereen putten kan.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.


 

Zevende hemel

Matteüs 17, 1-9


Op de berg Thabor zien de apostelen Petrus, Jakobus en Johannes Jezus plots voor hun ogen van gedaante veranderen. Zij zien Jezus, en daarmee ook zichzelf,ineens in een nieuw, een ander perspectief.

Dat ‘zien’ – al is het maar even – is ons van harte gegund zijn, want, om staande te blijven en Jezus achterna te gaan is deze ervaring, zeker een duwtje in de rug.

De tweede etappe van onze veertigdagentocht naar Pasen is een bergetappe. Toen Petrus, boven op de berg, zag hoe Jezus van gedaante veranderde, waande hij zich in de zevende hemel. Daar wilde hij wel zijn tenten opslaan. Hij had nog niet begrepen dat er geen Pasen is zonder kruis. Dat deelhebben aan Gods heerlijkheid slechts kan na een leven in dienst van de komst van Gods Rijk voor alle mensen.

Hij moet weer terug naar het dal.

Ook wij beschouwen te vaak het goede dat ons geschonken werd, als ons bezit, en vergeten dat leven delen is.

De kans grijpen
om dingen te laten rijpen
die doorbreken
wat doodgewoon
is geworden.

De kans geven
aan die vele godsdromen
die anders alleen maar
woorden blijven.

De kans gebruiken
om los te laten
wat verhindert
echt medemens te zijn.

In die kans geloven
40 dagen lang,
dat is vasten om te leven.                                  

                                                                                                Antoon Vandeputte

Lees ook : Topervaring


 

De duivel ligt op de loer

Matteüs 4,1-11


Dacht ik bij het lezen van het evangelie de duivel is dood. Die zien we niet meer, daar horen we niets meer over. Carnaval is voorbij.
Dilemma’s deze week, duivelse dilemma’s, politiek gekrakeel.

Duivel
De duivel staat voor verleiding, Satan, lucifer, een gevallen engel. Het is natuurlijk in de lezing wel de figuur die uitdaagt en Jezus laat het er niet bij zitten. Door weerstand te bieden aan de duivelse listen, daagt hij ook ons  uit. Duvel op.

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis van uw mond brengt de redding. Zo staat in een brief van Paulus, met het eerste kunnen we het van harte eens zijn. Het tweede vraagt meer moed en durf en of we dan ook gered worden?

Vaart de duivel ook in ons? Hij laat zien dat verleidingen ook dagelijks op ons pad komen. “Hij kan zomaar vallen” het miljoen. Je zult maar winnen. Liefst willen we dat wat je in handen krijgt in goud gaat veranderen. Soms wordt de verleiding te groot, en komt hoogmoed ten val.

Duivelse tijd
Een duivelse tijd, waar mensen onrustig zijn, crisis voorbij,  maar toch. De zorg wordt onbetaalbaar. Het milieu verdient aandacht. Van de manier hoe we met elkaar omkomen, tot hoe we de uitstoot van broeikasgassen remmen. De lijsttrekkers slaan elkaar om de oren met stevige verwijten. Onrust, ontevredenheid zelfs nu de economie er weer beter voor staat.

De duivel ligt op de loer
Onzekerheid. In tijden van zwakte heeft de duivel meer kans. Hij ligt op de loer. Dan laat je je uitdagen. Dat hoeft niet negatief te zijn. Je kunt je net als Jezus verzetten tegen de verleidingen en je eigen sterke kanten extra gaan opzoeken. Het zijn er vast meer dan die je in goede tijden gebruikt. Allemaal talenten bij elkaar, multi talenten. En God doet daar nog een schepje boven op, hij bemoedigt ons. Hij heeft al eerder een land geschonken van melk en honing.

Niet van brood alleen
Een mens leeft niet van brood alleen, ook hier de verwijzing dat we samen leven. We zijn allemaal één, we kunnen elkaar helpen. We hebben allemaal dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die hem aanroepen.

Stenen die brood worden, daar hopen we allemaal op, zeker de mensen die hun stenen vermogen moeten aanspreken om die verzorging te krijgen die ze nodig hebben.

Vasten
Aandacht, solidariteit, tot zich/jezelf komen, eerlijkheid, nadenken en vergeving schenken. Allemaal vanzelfsprekende begrippen die in deze vastentijd vorm kunnen geven aan Vast en…  Het zijn deze bloemrijke woorden die centraal staan in deze 40 dagentijd.

Vruchten komen er alleen als we met elkaar onze schouders er onder zetten.
Hoezo duivelsetijd? Laat deze verleiding ons uitdagen!


 

Puzzle – stuk

Matteüs 6, 24-34


De lezingen zijn er voor ons om ons de levenswijsheid van God eigen te maken.

Soms is het  één grote puzzel.
Hebt u de hoekstukjes en de kantjes al gevonden.
De puzzel is half gelegd, maar het zoeken blijft doorgaan. Dat is goed, maar God zegt ook, maak de puzzel niet te moeilijk, maak je geen zorgen voor de dag van morgen.
Niet alles moet direct op zijn plaats vallen. Als je je maar bewust bent, dat je niet twee heren kunt dienen. Niet alles tegelijk kunt. Niet alles tegelijk moet willen.

En ondanks dat ik de lezing de laatste weken meermaals heb gelezen, dacht ik vanochtend, wat trek ik aan. En op dat moment dacht ik weer, fout, maar hoe doe ik dat in het vervolg beter.

Leven als een vrije vogel
Kijk ook naar de vogels, ze zaaien niet, ze maaien niet en oogsten doen ze ook al niet.
Wat doen ze dan wel in het verhaal van de Heer?
Leven als een Vrije vogel… het is vakantietaal, het is droomtaal. Leven zonder zorgen, licht en luchtig door het leven gaan – het is onze diepste wens wanneer we teveel moeten.
De tekst van Matteüs schijnt deze dromen te voeden. Bij huwelijksvieringen wordt deze lezing nog al eens gekozen. De idylle, het sprookje lijkt erdoor versterkt te worden Ze hebben gelijk, maak je geen zorgen voor de dag van morgen zeker niet op zo’’n speciale dag.

Het leven is per definitie bezorgd zijn om elkaar en daar zorgzaam mee omgaan. En ze zullen dat kunnen als ze één vrouw of één man dienen en vertrouwen op Gods zegen. Anders zal het mislukken, alle romantiek ten spijt.

Niemand kan 2 heren dienen
Het centrale woord bij Matteüs is immers: niemand kan twee heren dienen. De vogels in de lucht hebben daar geen last van. Ze volgen maar één route. Ze zijn alleen maar flierefluitende vogels. De bloemen in het veld hebben maar een beperkte opdracht: bloeien en mooi zijn. Dat is hun enkelvoudige roeping in hun korte of lange bestaan.

Alleen de mens leeft meervoudig is een multitasker.
Hij denkt aan zovele dingen tegelijk, hij zoekt zijn weg op meerdere landkaarten tegelijk.
Hij piekert. Hij heeft zorgen. Hij moet maaien en zaaien, rekenen en berekenen, weven en spinnen, sparen en budgetteren. Zo bestaat de mens.

Het lijkt een simplistisch verbond dat met die vogels.

Niet volgens de laatste mode
Het belangrijkste komt daarna pas. Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid.
Dat wil zeggen wie de dingen die op God betrekking hebben serieus neemt, die verstikt zichzelf niet in de zorgen van bankrekeningen, die mat zich niet af voor zijn voedsel en die hoeft er niet altijd volgens de laatste mode bij te lopen.
Wie zijn ogen niet sluit voor de wereld om hem heen, zal in de gaten krijgen dat er belangrijker dingen te doen zijn dan te fantaseren over de geneugten van de weelde.
Die merkt dat mensen in de brandhaarden in de wereld door heel andere zorgen worden geplaagd.

Gerechtigheid
Het gaat om gerechtigheid, die zo onwaarschijnlijk hard bevochten moet worden op dit moment in de wereld. Het gaat erom dat goederen van deze wereld eerlijk verdeeld worden. Dat de rijken niet steeds rijker worden, armen steeds armer. Dat mensen met een handicap niet extra getroffen worden door bezuinigingen. Dat de sterken niet op de kosten van de zwakken leven. Dat de een niet in zijn welvaart stikt, terwijl de ander in een hutje van golfplaat woont. Dat zijn dingen waar beschaafde, gelovige mensen spontaan voor in actie moeten komen.

Politiek
En welke politicus dan het hardste roept is niet van belang, het programma dat past bij onze levenshouding verdient onze stem.

Leef geconcentreerd op wat wezenlijk is, laat het andere bijkomstig zijn en tweede rangs.
Wandel niet op alle zijwegen tegelijk, ga op je hoofdweg rechtdoor.
Als je eenmaal gekozen hebt voor de zaak van de gerechtigheid, leer dan van de vogels hoe het moet. Lees enkel nog de reisroute van de Bergrede

Dat lijkt Matteus te zeggen. Hij zegt echter nog één woord meer. Hij zegt niet enkel dat we zo moeten leven. Hij zegt ook dat we zo kúnnen leven. Op voorwaarde dat we de zorg om het wezenlijke dag na dag dragen. Dat is zijn refrein. Deel het leven op in porties van vierentwintig uren. Elke dag de last dragen van een massief levensproject, dat is een te grote belasting. De laadwagen van de mens kent ook een maximum. Met overbodige gevoelens van schuld, ambitie, verbittering en jaloersheid breekt de as van ons menselijke voertuig.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

Oordeel dus niet voorbarig. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen. Ook al lijkt Hij je te hebben verlaten, of hebben wij hem soms verlaten?
Een moeder vergeet haar kind ook nooit. Een kind zijn moeder toch ook nooit. Het geloof bezwijkt nooit.

Contrast
Het contrast tussen een wereld in opstand, in brand, de vogels in de lucht, de bloemen op het veld is bijzonder groot. We zij nog ver weg van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, maar wel op weg ……

De puzzel die God ons heeft gegeven zal nooit af zijn, maar wel vinden we steeds stukjes die passen, die ons leven completer maken.
De woorden van vroeger, voor mensen van nu helpen ons daarbij.


 

Oog om oog, ombuigen naar oog voor elkaar

Matteüs 5, 38-48


 Wie haalt het in zijn hoofd om zowel voor goeden als voor kwaden de zon te laten schijnen, om zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen te voorzien van een malse regenbui als alles kreunt en zucht onder de droogte?

Daarvoor moet je God zijn die vriend en vijand bemint, die – over twisten en conflicten heen, kijkt naar wat mensen waard zijn. Mensen hanteren andere maatstaven: oog om oog en tand om tand, maatstaven die ook het ‘Oude Testament’ hanteert.

Jezus leert ons vandaag zíjn wijsheid die dwaas klinkt in de oren van de wereld.

Grenzeloos goed
Leven is soms beklemmend. Je leeft in je eigen kringetje.
Je zit vast aan je eigen gewoontes. Je eigen cultuur, je taal:
ze zijn je helemaal eigen geworden.

Je loopt rond in dat kringetje, maar het beperkt je blikveld.
Er is toch meer dan je eigen wereld, meer dan je eigen huis, je eigen smaak.

Leven is soms alledaags.
Het gaat zo zijn gangetje.
Het kabbelt langzaam van geboorte naar dood.
Je doet wat je moet doen. Je bestaan wordt gewoon.
Het gaat je goed. Je doet niemand kwaad en daarom vind je jezelf goed.

Er is toch meer dan je eigen leventje, meer dan je eigen ik.

Leven is soms bevrijdend. Je overschrijdt je eigen grens.
Je treedt binnen in andermans leven.
Je goedheid reikt verder dan jezelf en je voelt hoe weldadig dat is.

Niet het oog om oog, maar liefde voor de ander wordt je levensideaal.
Je voelt je aangetrokken door die ene mens Jezus.

Hij was grenzeloos goed en daarom leeft Hij voorgoed.
Hij daagt ons uit tot volmaaktheid, tot meer dan het gewone, tot grenzeloze goedheid.

                                                                                                       naar Wim Holterman osfsEen stap verder

Matteüs 5, 17-37


Vandaag komen we wat dichter bij het kernstuk van de ‘Bergrede’.
Daarin beschrijft Jezus zijn eigen houding tegenover ‘wet en tempel’.
De wet is méér dan alleen maar een voorschrift onderhouden.

Jezus staat wel achter de wet, maar niet achter muggenzifterij.
Hij wil de slaafse invulling van de wet overstijgen en uitkomen bij het hart,
tot in de diepste bedoeling van de wet.

En dat is: het geluk, het welzijn van de mens.
Dit komt er door gerechtigheid te ‘doen’.

De mens is er niet voor de wet, maar de wet staat ten dienste van de mens
en daaraan mag niet getornd worden, zegt Jezus.

Je moet niet denken dat Ik gekomen ben
om de wet of de profeten af te schaffen.

Ik ben niet gekomen om wat vroeger gezegd werd waardeloos te noemen.
Mijn liefste wens is op dezelfde weg nog een stap verder te gaan.
Ik wil het afmaken.

Daarom, als je gerechtigheid niet groter is dan wat de wet eist,
als je alleen maar doet wat moet, of omdat een ander je iets teruggeeft,
dan kom je niet vooruit.

Ik wil verder
We moeten elkaar niet doden, want dat is strafbaar en onmenselijk.
Maar een stap verder is: elkaar ook niet zwart maken
en als je boos bent om een meningsverschil,
de ander toch overeind laten.

We moeten geen valse eed zweren, want dat is terecht strafbaar.
Ik wil verder: mensen moeten op ons kunnen bouwen zonder dure eden.

Oog om oog en tand om tand
Stelt al paal en perk aan onze geldingsdrang.
Het onrecht mag men maar in beperkte mate vergelden.
Maar Ik wil verder: vergeld onrecht niet met onrecht.

Wat Mij voor ogen staat is een samenleving
waarin mensen verder willen gaan dan enkel maar gelijke rechten.

Want als je liefhebt wie jou liefheeft,
wat breng je dan voor nieuws?

Heb de mens lief. Ga een stap verder